Topraksız Menü
Site Haritası
    topraksiz.net - Türkiye'nin  En  Büyük  Topraksız  Tarım  Sitesi 
Domates Yetiştiriciliği
Topraksız Tarım'da Domates Yetiştiriciliği Tüm Detaylarıyla
Topraksız Çilek
Topraksız Tarım'da Çilek Yetiştiriciliği Tüm Detaylarıyla
Online Satış Mağazası
Hazır Besin Eriyiği, PH Metre, EC Metre, Hidroponik Setler

Topraksız Tarım Çilek Yetiştiriciliği

1.ÇİLEKTE TOPRAKSIZ KÜLTÜR UYGULAMALARI

Topraksız kültür,her türlü tarımsal üretimin durgun veya akan besin eriyiklerinde,besin eriği sisinde veya besin eriyiği sisinde veya besin eriyikleriyle beslenmiş katıortamlarda gerçekleştirilmesidir.Üretimin doğrudan besin eriyiklerinde gerçekleştirilmesi “sukültürü”(hidroponik),sulamanın besin eriyikleriyle yapılması şartıyla katı ortamlardagerçekleştirilmesi “katı ortam kültürü” olarak adlandırılır. Topraksız kültürün amacı;bitkileringelişmesini besin solüsyonu yardımıyla sağlamak ,bitkilerin besin madde ve sugereksinimlerini stres meydana getirmeden karşılamak ve bunu abartılı olmayan harcamalarlagerçekleştirmektir.


Topraksız kültürün avantajlarına değinilecek olursa;

-Toprak devre dışı kaldığı için toprak işleme,yıkama,dezenfekte etmek gibi emek ve masrafıgerektiren işleme gerek yoktur.

-Tarımsal üretim bitki yetiştirmeye uygun olmayan alanlara da kaydırma şansı vardır.

-Topraklı tarımda farklı yapılarda olan topraklardan dolayı gerçekleştirilemeyen üniform üretim ,topraksız tarımda toprak dışındaki koşullar istenilen şekilde düzenlenebildiği içingerçekleştirilebilir.

-Topraklı tarımda görülen yıkanma,alt tabanlara sızma ve toprak tarafından tutulma ile ortayaçıkan kayıplar düşünüldüğünde topraksız tarımda bitki besin maddeleri daha etkin ve ekonomik bir tarzda kullanılır.

-Besin maddelerinin kök ortamında homojen olarak dağılımları söz konusudur.

-Besin maddelerinin dozları ayarlanarak bitkilerin vegetatif yada generatif fazda tutulmalarısağlanabilir.

-Topraksız kültür yöntemiyle yetiştirilen bitkilerden alınan ürün,gerekli besinler yeteri kadarverdiği için,daha lezzetlidir.

-Bitkiler için su stresi problemi yoktur.


-Topraklı tarımda karşılan ve genelde potasyum ve kalsiyum eksikliğinden kaynaklanan yumuşak ve kof meyve eldesi söz konusu değildir.

-Sızma,yıkanma ve buharlaşmadan doğan kayıplar azaldığı için sudan ekonomi sağlanır.

-Topraksız kültür otomasyona uygundur.Sulama ve gübreleme otomatik olarak yapıldığından işgücünden ekonomi sağlanır.

-Topraksız kültürde kök ortamının pH,tuzluluk,besin madde dengesi ve hava su oranı daha sağlıklı bir şekilde ayarlanabilir. -Toprak kaynaklı hastalık ve zararlılar ile yabancı otlar sorunu yoktur.Bundan dolayı kullanılan tarımsal ilaç miktarı da düşer.Buda hem üretim harcamalarını düşürmesi ve hem de temiz ürün eldesi bakımından büyük önem taşır.

-Topraksız tarım,ekim nöbeti zorunluluğunu ortadan kaldırır.Bir üretimin arkasından,birkaç gün içinde,yenisini başlatma şansı vardır.

-Birim alandaki bitki sayısı artırılabilir.Topraklı tarımda bitki sıklığını etkileyen faktörler ışık ve topraktır.Toprak devreden çıktığından ışıklanma sorunu olmadığı durumlarda sık dikim yapılabilir.

-Topraksız kültürde her zaman temiz ürün alındığından insan sağlığı için önem taşımaktadır.

-Erkencilik,topraklı tarıma kıyasla daha belirgindir.

-bazı topraksız tarım uygulamalarının,besin eriyiğinin ısıtılarak verilebilmesi sonucu soğuk sera çalışmalarına daha uygun olduğu kabul edilir.

-Verim daha yüksektir.

Topraksız tarımın dezavantajları ise;

-Bazı topraksız kültür şekillerinin büyük teknik donanım gerektirmesi

-Topraksız tarım üreticisinin mutlaka özel bilgi ve deneyime sahip olması gerekmektedir.

-Zaman zaman bitki besleme ile ilgili komplike sorunların ortaya çıkması,

-Besin çözeltisinin pH,tuzluluk ve besin maddeleri konsantrasyonundaki bir değişimden bitkiler hemen etkilenirler.

-Fusarium spp.,Verticillium spp.,gibi hastalık etmenlerinin kapalı devre çalışan NFT gibi bazı topraksız kültür şekillerinde daha hızlı yayılması.

2.Topraksız Kültürde Kullanılan Besin Eriyikleri

Topraksız kültürün temelini oluşturan besin eriyiği için gerekli iki temel eleman su ve bitki besin elementleridir. Besin eriyiklerinin hazırlanmasında ya damıtık su ya çeşme suyu

yada temiz doğal su kaynaklarının suyu kullanılır. Besin elementleri ise ;-makro besin elementleri (N,P,K,Ca,Mg,S), mikro besin elementleri (B,Cl,Cu,Fe,Mn,Mo,Zn)dir. Besin eriyiğinin pH ının 6-6.5 arası tutulması önerilir.Besin eriyiği hazırlamada bilinen pek çok hazır reçeteden yararlanılır.Bu reçetelerin bir kısmı geniş tabanlı bir uygulama alanına sahipken, bir kısmı sadece bazı sebzelere ve bazı sistemlere özeldir.Geniş tabanlı besin eriyiği reçetelerinin en eskilerine örnek Hoagland ve Knop’dır.Besin eriyikleri bizzat hazırlanabilir,ya da piyasadan konsantre olarak alınır ve önerilen şekilde sulandırılır ,ya da özel hazırlanmış toz karışım paketleri alınır ve gereği kadar suda eritilerek elde edilir.

3.Çilekte Topraksız Kültür Şekilleri(Uygulamaları)

Topraksız kültür ;

*Katı ortam kültürü (agregat) *Su kültürü (hidroponik) olarak ikiye ayrılır.

3.1Katı Ortam Kültürü

Katı ortam kültüründe kullanılan ortamlar ise şöyledir;

İNORGANİK ORTAMLAR

-kum -pomza taşı -çakıl- cam yünü- perlit- plastik köpük- vermikülit- curuf- kayayünü

ORGANİK ORTAMLAR

-torf –talaş -ağaç kabuğu -çeltik kavuzu vs.

Agregat kültüründe her ülke kendi koşullarında en kolay bulunan ve bu amaçla kullanıma en

uygun agregatların arayışı içine girmiştir.Agregat seçimi ile ilgili çalışmalar ülkemizde de

sürdürülmektedir. Katı ortamların sterilizasyonunda buharın yanında metil

bromit,vapam,sülfirik asit,formaldehit,etil alkol gibi kimyasallar kullanılmaktadır.

3.1.1 KATI ORTAM KÜLTÜR ŞEKİLLERİ

3.1.1.1Yatak kültürü

Yatak kültüründe öncelikle agregatların konulabileceği yataklar hazırlanır.Yataklar

genellikle 15-20 cm derinlik ve 30-120 cm genişliktedir.Yatak genişliğini bitki türü

etkiler.Yatak uzunluğunu da yetiştirilecek yerin uzunluğu etkiler. Şekil 1. Yatak kültüründe çilek yetiştiriciliği (Aybak,2000) 


3.1.1.2 Torba-paket ve saksı kültürü

Topraksız kültürün bu şekli ,ülkemizde uygulanma şansı en yüksek olanıdır.Bu kültür

şeklinde bitkiler toprak yerine herhangi bir agregatla doldurulmuş torba,paket,veya saksılarda

yetiştirilmektedir.Paketler üretici tarafından hazırlanabileceği gibi piyasadan hazır olarak ta

alınabilir.Paketler içine konulan agregat ya besin maddelerince zenginleştirilmiş yani

gübrelenmiş yada gübrelenmemiştir.Satın alınınca bunun öğrenilerek alınması

gerekmektedir.Fakat yaygın olarak kullanılan şekli besin maddelerince zenginleştirilmemiş

agregatla dolu paket yada torbaların bitki yetiştirme sırasında besin eriyikleriyle sulanmasıdır. Şekil 2. Torba kültüründe çilek yetiştiriciliği (Anonim,2005a)

Şekil 3. Siyah ve beyaz torbaların kullanıldığı kültür şekli (Anonim,2005a) Paket yapımında genelde 0.1 mm kalınlığında ve opak beyaz renkteki UV katkılı polietilen tercih edilir.Torba kültüründe 50*50 cm boyutlarında 0.25 cm kalınlığında basit torbalardan yararlanılabileceği gibi 50*65 cm boyutlarında 0.032 mm kalınlığındaki çöp torbalarından yararlanılabilir.İnce torbalar sağlamlaştırmak amacıyla iki torba iç içe konularakta kullanılabilir.

Şekil 4. Ticari olarak satılan torbalarla yapılan çilek yetiştiriciliği (Anonim,2005a)

Paket,torba,saksı kültüründe üretim harcamaları tekrar kullanımlarla düşürülebilir.Örneğin

humuslaşma oranı düşük olan sphagnum peat’i bile 3 defa arka arkaya,hiç sterilize edilmeden kullanılabilmiş,verimde önemli bir değişme olmamıştır.perlitte önceki üretimde kök hastalığı olmamış olmasışartıyla sterilize edilmeden 5-6 defa kullanılabilir.yanlız üretim sayısı arttıkça ürünle birlikte hastalık yapan organizmaların artacağı da unutulmamalıdır.bunun için buharla veya herhangi bir fungusit ile sterilizasyon yararlı olur. Sulama ya tek tek torbaların sulanması şeklinde yada kuşkusuz en ideal sulama şekli olan damlama sulama düzenleriyle yapılmaktadır.

Paket hacmine göre paket başına dikilecek bitki sayısı değişir.Torba –paketler 
drenaj delikleri mutlaka açılmalıdır.Bu hem kök boğulmasını önler hem de torba-paketlerde tuz birikimini önler.Dış ülkelerde paket kültürüne uygun olarak hazırlanmış paketler,bitki türü dikkate alınarak gübrelenmiş şekilde de satışa sunuldukları için besin eriyikleriyle sulanma gereği ortadan kalkar,sadece su vermek yeterli olur. 
Şekil 5. Yatay torba kültürü (Anonim,2005a)

Torbaların resimde görüldüğü gibi yerleştiriliş şekli yatay ise “yatay torba kültürü”,torbalar tavana asılmış ise “dikey torba kültürü” adını alır.Bu sistemde plastik torbalar ve bükülmez borular kullanılabilir.Dikey torba kültürüne sosis kültürü de denir.

Şekil 6. Paket (cep) kültürü (Anonim,2005c Şekil 7.Sosis kültürü (Anonim,2005d)

3.2. Su kültürü (hydrophonic) *Durgun su kültürü *akan su kültürü *aeroponik kültür

3.2.1.Durgun Su Kültürü

Durgun su kültürü bilinen en eski topraksız kültür örneğidir.Günümüzde sadece bitki beslemeye dayalı çalışmalarda kullanılmaktadır.Havalandırmalı ve havalandırmasız olmak üzere iki şekli vardır.Bu sistemde derinliği 30 cm yi geçmeyen bir tekne,küvet, veya tank kullanılır.

Şekil 8.a. Bahçe bitkileri fizyoloji laboratuarında yapılan durgun su kültürü çalışması

Şekil 8.b. Bahçe bitkileri fizyoloji laboratuarında yapılan durgun su kültürü çalışması

3.2.2.Akan su kültürü (Nutrient film tecnique-besleyici film tekniği)

Bitki yetiştirme kanallarından besin eriğinin fasılalı veya fasılasız bir şekilde akıtıldığı biryetiştirme tekniğidir.Kanallardan besin eriği NFT (besleyici film tekniği) de olduğu gibi kökuçlarından birkaç mm veya derin akan su kültüründe olduğu gibi 4-5 cm ve daha fazladerinlikte akıtılabilir.

Besleyici film tekniği ;bitkilerin su,besin maddelerini ve oksijen gereksinimlerini karşılamakiçin,kök uçları boyunca besin eriğinin yüzeysel bir akış (birkaç mm derinliğinde) halindeakıtılması esasına dayalı oldukça yeni bir su kültürü şeklidir.Besleyici film tekniği,bitkilerin kök sistemlerinin besin solüsyonu akan siyah polietilen kanallar içinde yetiştirildiği basit bir hidroponik sistemdir.Bu sistemin gerçekleştirilebilmesi için;içinde bitki köklerinin geliştiği besin eriyiklerinin akıtıldığı kanallara,besin eriğine ve besin eriğini sisteme veren ve tekrartoplayan borular ve tanklara gereksinim vardır.

3.2.3 Aeroponic kültür

Temelde çıplak kök sistemine,besin eriyiklerinin fasılalı veya fasılasız sis halinde verilmesi esasına dayanan bir hava - su kültürüdür.Fasılalı uygulamada genelde 2-3 dakikada birkaç saniye püskürtme yapılır.Bu püskürtme şeklinin kökleri nemli tutmaya yeterli olduğu bilinir.Sistem yetiştirilecek bitkinin daha önceden belirlenmiş olan su ve besin maddesi gibi gereksinimlerini elektronik olarak karşılamaya yönelik modüler ünitelerden oluşmaktadır.Bu konu ile ilgili ilk çalışmalar;diğer topraksız kültür şekillerine kıyasla daha ucuz,daha pratik,daha kolayca mekanize edilebilen bir topraksız kültür arayışı ile başlamıştır.Sistemin en büyük avantajı su ve gübre kullanımında sağladığı ekonomiden kaynaklanmaktadır.Düşük kaliteli sular da bu sistemde rahatlıkla kullanıldığından su kalitesinin düşük,miktarının az olduğu bölgelerde bu sistem başarıyla kullanılabilir


Yorumlar - Yorum Yaz


Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam35
Toplam Ziyaret6160